Statut Szkoły

Statut

Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt „Płomień”

w Katowicach

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) uchwala się Statut Szkoły Podstawowej dla Dziewcząt „PŁOMIEŃ”, wpisanej do ewidencji szkół niepublicznych pod numerem 12 / 2012, zwanej dalej Szkołą.
 2. Szkoła działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym Statutem.
 3. Szkoła jest prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Rodziny WĘGIELEK
  w Katowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem, podlega jego kontroli w zakresie organizacji
  i finansów.
 4. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły wykonuje Katowicki Kurator Oświaty.
 5. Stowarzyszenie zapewnia właściwe warunki BHP osobom przebywającym w lokalu szkoły.
 6. Szkoła może używać nazwy skróconej – SP Płomień.


§ 2

 1. Ośmioletnia szkoła podstawowa jest szkołą niepubliczną, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Szkoła realizuje podstawę programową zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, z późniejszymi zmianami ( art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz
  z 2021 r. poz. 4)
 3. Siedziba Szkoły mieści się w Katowicach, przy ul. Karliczka 15.


§ 3

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

II MISJA, Cele i zadania Szkoły

§ 4

 1. Misją szkoły jest razem z rodzicami uczyć i wychowywać dziewczęta w oparciu o personalizm chrześcijański.
 2. Podstawowym celem Szkoły jest pomoc rodzicom w kształceniu oraz wychowaniu uczennic.
 3. Szkoła jest placówką o charakterze świeckim, w której w procesie edukacyjno-wychowawczym wśród rodziców, uczennic, nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły stosowany jest chrześcijański system wartości.
 4. Szkoła realizuje cele dydaktyczne i wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:
 1. personalizację kształcenia, wymagającą aktywności uczennic,
 2. edukację kulturalną, artystyczną i techniczną, kształtowanie osobistych opinii, odpowiedzialnego użycia wolności, umiejętności współżycia z innymi,
 3. umożliwienie przyswajania umiejętności rozumowania i refleksji, aby uczennice potrafiły wykonywać swoją pracę z coraz większą dyscypliną, były coraz bardziej krytyczne w rozumowaniu i bardziej sprawiedliwe w sądach,
 4. kształtowanie postaw prospołecznych poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu.
 5. maksymalne wykorzystanie możliwości każdej uczennicy,
 6. wspieranie w uczennicach solidarności i otwartości na zmiany społeczne, ekonomiczne, polityczne,
 7. wykorzystywanie nowych sposobów komunikowania się oraz zdobyczy naukowych
  i technologicznych,
 8. zwrócenie uwagi na rozwój fizyczny i edukację sportową uczennic,
 9. kształtowanie wrażliwości estetycznej uczennic, z uwzględnieniem przejawów ich własnej oryginalności i kreatywności,
 10. zapewnienie nauczania języków obcych na wysokim poziomie,
 11. sprawowanie opieki nad uczennicami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły.

§ 5

Realizując cele i zadania, o których mowa w § 4, Szkoła w szczególności:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające pełny rozwój osoby,
 2. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie określonym przepisami przewidzianymi dla szkół publicznych, niezbędnych do uzyskania świadectwa,
 3. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.


§ 6

 1. Opiekę nad uczennicami przebywającymi w Szkole sprawują nauczyciele lub inne osoby pełnoletnie zgodnie z planem zajęć szkolnych, planem dyżurów i planem zajęć pozalekcyjnych, a poza terenem Szkoły nauczyciele lub inne osoby pełnoletnie odpowiedzialne za te zajęcia.
 2. Szkoła umożliwia uczennicom potrzebującym pomocy – pomoc zindywidualizowaną według ich potrzeb i własnych możliwości, a uczennicom szczególnie uzdolnionym – dodatkowy rozwój
  w zakresie ich zainteresowań.

III Organy Szkoły

§ 7

 1. Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor i jego Zastępcy (Rada Zarządzająca Szkoły),
 2. Rada Pedagogiczna.
 1. Sprawy sporne między organami rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej
  i prowadzonej działalności.

§ 8

 1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektorem Szkoły może być osoba nie będąca nauczycielem.
 2. Kandydatów na Zastępców Dyrektora przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia Dyrektor. Powołanie
  i odwołanie Zastępców Dyrektora może być dokonane przez Dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Zastępcami Dyrektora są:
 1. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych,
 2. Zastępca Dyrektora ds. Wychowawczych,
 1. Do powstania Rady Zarządzającej niezbędne jest powołanie co najmniej dwóch członków, w tym Dyrektora.
 2. W posiedzeniach Rady Zarządzającej mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać tę samą osobę w skład kilku Rad Zarządzających.
 4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 5. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
 1. kierowanie całą działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad pracą wszystkich pracowników Szkoły,
 3. tworzenie planu finansowego Szkoły,
 4. realizacja planu finansowego Szkoły po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia,
 5. pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 6. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
 7. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
  O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia, oraz Kuratora Oświaty i Wychowania,
 8. odpowiedzialność za dokumentację Szkoły wobec organów, urzędów, instytucji oraz Zarządu Stowarzyszenia,
 9. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów prowadzonych
  w Szkole,
 10. współdziałanie ze Szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli m.in.
  w organizacji praktyk pedagogicznych oraz szkoleń dla zatrudnionych nauczycieli,
 11. stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczennic poprzez aktywne działania pro-zdrowotne,
 12. wykonywanie decyzji o zawieszeniu w prawach ucznia i skreśleniu z listy uczennic, po zaopiniowaniu przez Zespół Klasowy i uzyskaniu uchwały Rady Pedagogicznej,
 13. wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły i kierowaniem jej działalnością.
 1. Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych jest przełożonym nauczycieli w zakresie pracy dydaktycznej.
 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych należy w szczególności:
 1. kierowanie procesem dydaktycznym Szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół niepublicznych z uprawnieniami Szkoły publicznej,
 2. sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,
 3. odpowiedzialność za dokumentację Szkoły w zakresie opracowania i realizacji programów nauczania,
 4. kontrola osiągnięć nauczycieli w realizacji programów nauczania,
 5. wszelkie inne zadania związane z funkcjonowaniem Szkoły i kierowaniem jej działalnością, które obejmują zagadnienia związane z nauczaniem w Szkole.
 1. Zastępca Dyrektora ds. Wychowawczych jest opiekunem uczniów i przełożonym nauczycieli
  w zakresie wychowania.
 2. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Wychowawczych należy w szczególności:
 1. tworzenie programu wychowawczego Szkoły, a po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, kontrola nauczycieli w zakresie jego realizacji i zobowiązanych do jego realizacji pracowników Szkoły,
 2. zatwierdzanie programów wychowawczych klas i kontrola ich realizacji,
 3. czuwanie nad rozwojem osobowościowym, emocjonalnym, intelektualnym uczennic,
 4. współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami w zakresie rozwoju poszczególnych uczennic,
 5. czuwanie nad prawidłowym rozwojem kontaktów między rodzicami a szkołą, w tym
  w szczególności między rodzicami a nauczycielami, rodzicami a Radą Zarządzającą Szkoły,
 6. udzielanie uczennicom kary upomnienia ustnego, zgodnie z § 19 ust. 3 pkt b Statutu.

§ 9

 1. Członkowie Rady Zarządzającej Szkoły działają kolegialnie przy podejmowaniu odpowiednich uchwał, a wykonanie poszczególnych uchwał odbywa się samodzielnie. Kolegialnego działania wymaga
  w szczególności:
 1. zatwierdzanie regulaminów innych organów Szkoły,
 2. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć uczennic do Szkoły,
 3. opiniowanie wszelkich wniosków wpływających do członków Rady Zarządzającej Szkoły
  w sprawach bieżącej działalności Szkoły, dotyczących w szczególności uczennic, nauki
  i wychowania, finansów, administracji itp.,
 4. podejmowanie decyzji o zawieszeniu w prawach ucznia,
 5. zatwierdzanie i zmiana tygodniowego rozkładu zajęć, zgodnie z § 12 Statutu,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zwiększenia liczby uczennic w oddziale, zgodnie z § 12 pkt. 6 Statutu.
 1. Uchwały Rady Zarządzającej Szkoły zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Dyrektora.
 2. W posiedzeniach Rady Zarządzającej Szkoły uczestniczą osoby zaproszone przez Dyrektora.
 3. Każdy członek Rady Zarządzającej Szkoły:
 1. ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach organów Szkoły,
 2. może wnioskować o skreślenie uczennicy z listy uczennic,
 3. ma obowiązek ściśle współpracować z Zarządem Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności Szkoły, w tym składać Zarządowi Stowarzyszenia niezbędne informacje w tym zakresie.
 4. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go jeden z Zastępców. W sprawach należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych zastępuje go w pierwszej kolejności Zastępca Dyrektora ds. Wychowawczych, a pod jego nieobecność – Dyrektor. W sprawach należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Wychowawczych zastępuje go w pierwszej kolejności Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych a pod jego nieobecność – Dyrektor.


§ 10

 1. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Szkole tworzą Radę Pedagogiczną, której przewodniczącym jest Dyrektor. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy członkowie Rady Zarządzającej Szkoły. Mogą też uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 2. Z posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządza się protokoły.
 3. Decyzje Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczennic,
 2. składanie propozycji organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczennic,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w Szkole, po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie w tajemnicy poruszanych na posiedzeniu spraw, które mogą naruszać dobro Szkoły, osobiste dobro uczennic, ich rodziców i pracowników.

§ 11

 1. Koordynator Szkoły zwany dalej „Koordynatorem” stanowi pośredni szczebel zarządzania pomiędzy Radą Zarządzającą Szkoły, a kadrą pedagogiczną Szkoły.
 2. Koordynator jest powoływany na rok szkolny przez Radę Zarządzającą Szkoły.
 3. Do zadań Koordynatora w szczególności należy:
 1. uczestnictwo w planowaniu i organizowaniu roku szkolnego Szkoły,
 2. prowadzenie zespołów nauczycieli,
 3. nadzorowanie tworzenia planów lekcji i planów zastępstw,
 4. wspieranie Wicedyrektora Szkoły ds. dydaktycznych w zakresie sprawowania wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego oraz kontroli efektów pracy nauczycieli
  w realizacji podstawy programowej poprzez programy nauczania,
 5. współpraca z Wicedyrektorem Szkoły ds. dydaktycznych w zakresie innych zagadnień związanych z nauczaniem w Szkole,
 6. wspieranie Wicedyrektora Szkoły ds. wychowawczych w realizowaniu programu wychowawczego,
 7. współpraca z Wicedyrektorem Szkoły ds. wychowawczych w zakresie realizowania innych zagadnień.

IV Organizacja Szkoły

§ 12

 1. Szkoła jest szkołą dla dziewcząt.
 2. Szkoła kształci dziewczęta w zakresie klas I – VIII.
 3. W zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich Szkoła stosuje przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego uwzględniające Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020 poz. 1604), a także zalecenia Kuratora Oświaty i respektujące kalendarz roku liturgicznego.
 4. Rok szkolny dzieli się na trzy trymestry, których czas trwania ustala Rada Zarządzająca Szkoły,
  a ogłasza Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.
 5. Przed zakończeniem każdego trymestru ma miejsce klasyfikacja śródroczna, a przed zakończeniem danego roku szkolnego – klasyfikacja końcoworoczna.
 6. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy. Oddział klasowy nie może liczyć więcej niż 26 uczennic. W szczególnych przypadkach decyzją Rady Zarządzającej Szkoły liczba uczennic w oddziale może zostać zwiększona.
 7. Organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w poszczególnych oddziałach określa szczegółowo tygodniowy rozkład zajęć zgodnie z arkuszem organizacyjnym, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 8. Zajęcia z języka obcego w ramach innowacji pedagogicznej mogą odbywać się w grupach mieszanych pomiędzy oddziałami, a dobór uczennic w grupie warunkuje ich poziom kompetencji językowych oraz styl pracy. Zajęcia te pozwalają na rozwijanie umiejętności językowych w tempie na miarę indywidualnych możliwości uczennicy. Co roku podział na grupy jest weryfikowany testem językowym. 
 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 90 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
  w tygodniowym rozkładzie zajęć. W ramach specyficznych potrzeb dydaktyczno-wychowawczych dziewcząt zajęcia mogą być prowadzone w blokach tematycznych, z uwzględnieniem przepisów dotyczących łącznego trwania czasu zajęć. W czasie przerw prowadzone są dyżury nauczycieli.
 10. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 11. Szkoła może funkcjonować w oparciu o niepełną strukturę klas.


§ 13

 1. Dla realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
 1. sal do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 2. pracowni specjalistycznych;
 3. sali gimnastycznej z odpowiednimi urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
 1. Dla uczennic, które muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do Szkoły, Szkoła może organizować opiekę.
 2. W Szkole działa stołówka szkolna dla uczennic i personelu Szkoły.

§ 14

 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cel jest zgodny z charakterem
  i profilem wychowawczym Szkoły.
 2. O zgodności celów, o których mowa w pkt 1 decyduje Dyrektor Szkoły wyrażając zgodę na ich działalność.
 3. Szkoła może prowadzić kursy szkoleniowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne i turystyczne nie
  stanowiące działalności gospodarczej.

V POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


§ 15

 1. Szkoła udziela uczennicom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017poz. 1591).
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczennicom polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczennic oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczennic, wynikających głównie:
 1. ze szczególnych uzdolnień;
 2. z niepełnosprawności;
 3. z niedostosowania społecznego;
 4. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. z zaburzeń komunikacji językowej;
 7. z choroby przewlekłej;
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9. z niepowodzeń edukacyjnych;
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczennicy i jej rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczennic i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczennic.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczennicom nauczyciele, wychowawcy oraz psycholog, logopeda i terapeuci pedagogiczni.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczennic;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
  i młodzieży.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 1. uczennicy;
 2. rodziców uczennicy;
 3. Dyrektora Szkoły;
 4. nauczyciela, tutora, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczennicą;
 5. poradni;
 6. kuratora sądowego;
 7. pracownika socjalnego.
 8. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z uczennicą oraz w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. warsztatów;
 5. porad i konsultacji.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczennic i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.
 2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczennic, w tym ich zainteresowania
  i uzdolnienia.
 1. Nauczyciele, tutorzy, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczennicami, mającą na celu rozpoznanie trudności
  w uczeniu się oraz szczególnych uzdolnień.
 1. Szkoła wspiera rozwój uczennic zdolnych, w szczególności poprzez:
 1. organizowanie zajęć wspierając przygotowanie do konkursów i olimpiad;
 2. organizowanie wewnętrznych konkursów wiedzy;
 3. stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania.
 4. Szkoła otacza opieką uczennice mające trudności w nauce poprzez:
 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb;
 2. organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych;
 3. opiekę specjalistyczną psychologa i logopedy.

VI UCZENNICE


§ 16

Uczennice mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki;
 2. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
 3. życzliwego i podmiotowego traktowania bez względu na osiągane wyniki w nauce;
 4. sprawiedliwej i jawnej oceny;
 5. poszanowania godności;
 6. rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 7. korzystania z pomocy nauczycieli w przygotowaniu materiału, który sprawia im trudności;
 8. korzystania ze wsparcia i pomocy Tutora – opiekuna wyznaczonego przez Radę Zarządzającą Szkoły.

§ 17

Do obowiązków uczennic należy:

 1. ścisłe przestrzeganie przepisów Statutu i Zasad Szkoły;
 2. udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie;
 3. usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 4. dbanie o schludny wygląd oraz noszenie obowiązującego w Szkole mundurku;
 5. przestrzeganie warunków wnoszenia oraz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły;
 6. aktywne uczestniczenie w zajęciach szkolnych;
 7. systematyczna i wytrwała praca nad wzbogaceniem swojej wiedzy, efektywnym wykorzystaniem czasu i warunków nauki;
 8. punktualne stawianie się na lekcje i uczęszczanie na wszystkie zajęcia objęte planem nauczania;
 9. przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 10. godne reprezentowanie Szkoły.

§ 18

Uczennice obowiązuje odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój. W związku
z tym uczennice obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków, środków odurzających lub innych używek oraz stosowania jakiejkolwiek formy przemocy.

§ 19

 1. Uczennica może otrzymać nagrody za: osiągnięcia lub postępy naukowe, sportowe, artystyczne, postawę społeczną, zaangażowanie w życie Szkoły. Nagroda może wystąpić w postaci:
 1. pochwały przez wychowawcę;
 2. pochwały przekazanej indywidualnie przez Dyrektora Szkoły;
 3. pochwały ogłoszonej wobec wszystkich uczennic przez Dyrektora Szkoły;
 4. nagrody rzeczowej;
 5. dyplomu uznania;
 6. listu pochwalnego do rodziców;
 7. innej, niż wymieniono w pkt 1. a – f powyżej, wg uznania Rady Zarządzającej Szkoły.
 1. Uczennica ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przyznanej nagrody 14 dni od jej otrzymania.
 2. Uczennica może otrzymać karę w postaci:
 1. upomnienia ustnego udzielonego przez nauczyciela;
 2. upomnienia ustnego udzielonego przez Zastępcę Dyrektora ds. Wychowawczych;
 3. nagany pisemnej udzielonej przez nauczyciela lub Dyrektora Szkoły i złożonej do akt uczennicy;
 4. zawieszenia w niektórych prawach ucznia: (np. uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, reprezentowaniu klasy, Szkoły w konkursach lub zawodach oraz udziału w organizowanych przez Szkołę imprezach), na czas ustalony przez Radę Zarządzającą Szkoły;
 5. skreślenia z listy uczennic zgodnie z § 31.


§ 20

 1. W szkole działa Parlament Szkolny.
 2. Parlament tworzą przedstawicielki klas IV-VIII.
 3. W klasach IV – VIII wybierana jest Rada Klasy, której celem jest służba wszystkim uczennicom danej klasy.
 4. Rada Klasy liczy trzy osoby:
 1. Gospodynię;
 2. Członka ds. integracji i formacji;
 3. Członka ds. nauki.
 1. Zasady wybierania i działania Parlamentu Szkoły określa odrębny regulamin.
 2. Opiekuna Parlamentu Szkoły wybiera Rada Zarządzająca Szkoły.
 3. Regulamin Parlamentu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Parlament Szkoły może przedstawić, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.
 5. Parlament może w porozumieniu z Dyrektorem podejmować działanie z zakresu wolontariatu.


VII Rodzice

§ 21

 1. Dla celów niniejszego Statutu zawsze, gdy mowa jest o rodzicach, rozumie się również inne osoby będące prawnymi opiekunami uczennic.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. uzyskiwania informacji na temat zadań i zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych co do swoich dzieci;
 2. poinformowania o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, obowiązujących w Szkole zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
 3. otrzymania porady i pomocy w sprawach wychowawczych oraz adresów placówek specjalistycznych w sytuacji, gdy wskazane będzie skorzystanie z ich pomocy;
 4. zgłaszania uwag mających na celu doskonalenie sposobu realizowania przez Szkołę jej zadań statutowych;
 5. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia swoich dzieci;
 6. wypisanie uczennicy ze Szkoły na własne żądanie.
 7. Do obowiązków rodziców uczennicy należy:
 1. dopełnienie czynności związanych z przyjęciem uczennicy do Szkoły, w tym podpisanie stosownych dokumentów;
 2. przestrzeganie Statutu i regulaminów wewnętrznych Szkoły;
 3. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 4. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 5. współpraca z organami Szkoły, nauczycielami, przedstawicielami rodziców, innymi rodzicami,

regularne płacenie czesnego i wszelkich innych zobowiązań finansowych;

 1. regularne (minimum trzy razy w roku) spotykanie się obojga rodziców z tutorem.


§ 22

 1. W każdej klasie co roku wybierane jest jedno lub dwa małżeństwa, które pełnią funkcję Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów).
 2. ROK-owie czuwają nad:

a) regularnym i sprawnym przepływem informacji pomiędzy szkołą, a wszystkimi rodzinami;

b) wspomaganiem i pobudzaniem zaangażowania rodziców w wychowanie swoich dzieci m.in.
poprzez organizowanie cyklicznych spotkań i warsztatów.

VIII Nauczyciele i wychowawcy
§ 23

 1. Każdy nauczyciel realizuje cele wychowawcze jako równorzędne w stosunku do nauczania. Winien
  on odznaczać się postawą moralną, zgodną z chrześcijańskim systemem wartości.
 2. Nauczyciel Szkoły wychowuje i uczy powierzone mu uczennice oraz zapewnia im bezpieczeństwo.
 3. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczennic, dawanie im dobrego przykładu życia w Szkole i poza nią.
 4. Nauczyciel – wychowawca powinien się starać o rozpoznanie sytuacji i potrzeb swoich podopiecznych i otaczać je opieką. Z uczennicami i rodzicami podejmuje działania integrujące zespół klasowy.
 5. Nauczyciel Szkoły wspiera wychowawczą rolę rodziny poprzez realizowanie programu wychowawczego Szkoły i klasy oraz indywidualnego programu wychowawczego dla uczennicy.
 6. Nauczyciel stara się o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
 7. Nauczyciel ma prawo do:
 1. współdziałania w formułowaniu programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły;
 2. oceniania uczennic zgodnie z ich postępami w nauce i zachowaniu.
 1. W działalności wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele Szkoły mogą stosować rozwiązania autorskie, wprowadzane w zespołach klasowych i przedmiotowych.
 2. Nauczyciel odpowiada za:
 1. bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu uczennic w czasie trwania dyżuru, zajęć szkolnych
  i pozaszkolnych;
 2. wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 3. utrzymywanie stałego kontaktu i współpracę z rodzicami uczennic;
 4. powierzone mu mienie szkolne.§ 24

 1. Nauczyciel ma obowiązek:
 1. podmiotowego traktowania uczennic i indywidualnego podejścia do nich;
 2. zrealizowania podstawy programowej z przydzielonych mu przedmiotów nauczania;
 3. zrealizowania szkolnego programu nauczania;
 4. kierowania się bezstronną i obiektywną oceną uczennic wg Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz ich sprawiedliwego traktowania;
 5. wspierania w procesie nauczania i wychowania uczennic zdolnych, udzielania pomocy
  w przezwyciężaniu niepowodzeń w nauce i integracji uczennicom słabszym;
 6. reagowania na każdy przejaw braku kultury, niszczenia sprzętu i pomieszczeń szkolnych oraz użycia przemocy;
 7. przygotowania się do każdej lekcji i zajęć dodatkowych;
 8. współpracy z innymi nauczycielami w ramach spotkań zespołów wychowawczych
  i przedmiotowych;
 9. współpraca z pozostałymi pracownikami Szkoły;
 10. przestrzegania postanowień Rady Pedagogicznej i decyzji Rady Zarządzającej Szkoły;
 11. tworzenia własnego warsztatu pracy i korzystania z pomocy dydaktycznych;
 12. współpracy z rodzicami oraz informowania na bieżąco rodziców o postępach i zaniedbaniach uczennic;
 13. ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
 14. uczestniczenia w zebraniach z rodzicami w czasie dni otwartych i spotkaniach okresowych oraz czynnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, organizowanych szkoleniach, imprezach i uroczystościach szkolnych;
 15. codziennego zapoznawania się z zastępstwami oraz zarządzeniami i ich realizacji;
 16. systematycznego oceniania umiejętności i wiadomości uczennic;
 17. pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z określonymi procedurami.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez pracowników Szkoły porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązków stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy.


§ 25

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Klasowy, którego zadaniem jest
  w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania i wychowania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Zespół Klasowy przedstawia Radzie Zarządzającej Szkoły stanowisko w sprawie skreślenia uczennicy z listy uczennic.
 3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 4. Nauczyciele, po uzyskaniu zgody Rady Zarządzającej Szkoły, mogą współpracować z Rodzicami
  i osobami nie posiadającymi uprawnień pedagogicznych, prowadząc wspólnie zajęcia w danym oddziale.


§ 26

Zakres zadań pracowników nie będących nauczycielami określa indywidualnie Dyrektor Szkoły.


IX TUTORING RODZINNY

§ 27

 1. Szkoła realizuje model tutoringu rodzinnego, który polega na wspieraniu uczennicy w jej rozwoju oraz rodziców w wychowaniu dzieci.
 2. Tutor to osoba wyznaczona przez Radę Zarządzającą Szkoły pełniąca funkcję indywidualnego doradcy rodziny.
 3. Podczas spotkań, które odbywają się minimum trzy razy w roku, tutor wspólnie z rodzicami nakreśla plan rozwoju dziecka i pomaga w znalezieniu najbardziej odpowiedniego sposobu jego realizacji.
 4. Spotkania Tutora z uczennicą są dostosowane do jej indywidualnych potrzeb, możliwości
  i predyspozycji. Uczennica jest objęta opieką wychowawczą i dydaktyczną.X Budżet Szkoły

§ 28

 1. Działalność Szkoły finansowana jest z:
  1. opłat wnoszonych przez rodziców uczennic (czesne, darowizny itp.);
  2. dotacji budżetu państwa lub samorządu lokalnego;
  3. innych źródeł, takich jak subwencje, darowizny;
  4. środków własnych Stowarzyszenia.
 2. Wysokość czesnego oraz innych zobowiązań finansowych ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca w ciągu całego roku kalendarzowego.
 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek rodziców, Zarząd Stowarzyszenia może przesunąć termin wpłaty lub obniżyć wysokość czesnego.
 5. Dodatkowo opłacane są przez rodziców w szczególności: obiady, podręczniki, zeszyty, agendy, stroje sportowe, mundurki, świetlica, wycieczki, wyjazdy i autobus szkolny.


§ 29

Prowadzenie Szkoły nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej.

XI Zasady przyjmowania UCZENNIC do Szkoły i skreślania z listy


§ 30

 1. Przyjęcia do Szkoły dokonuje się z zachowaniem zasady powszechnej dostępności.
 2. Decyzję o przyjęciu uczennicy do Szkoły podejmuje Rada Zarządzająca Szkoły po przeprowadzeniu rozmów z jej rodzicami oraz – w sytuacji dzieci w klasach IV-VIII – z uczennicą.
 3. Szkoła oparta jest na ścisłej współpracy z rodzicami i założeniu, że rodzice są pierwszoplanowymi wychowawcami dziecka.
 4. Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do Szkoły, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 powyżej, należą m.in.:
 1. akceptacja przez rodziców Statutu Szkoły i obowiązującego w Szkole zbioru zasad;
 2. podpisanie przez rodziców umowy o naukę;
 3. wyniki zadań sprawdzających;
 4. wyniki w nauce;
 5. dojrzałość szkolna;
 6. możliwości adaptacji uczennicy w Szkole;

5. Uczennice mogą być przyjmowane do Szkoły także w ciągu roku szkolnego.


§ 31

 1. Uczennica może zostać skreślona z listy uczennic w przypadku:
 1. rezygnacji rodziców, braku możliwości kontaktu z rodzicami oraz braku współpracy z ich strony
  w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z dzieckiem;
 2. nieprzestrzegania przez rodziców Statutu i innych aktów wewnętrznych Szkoły;
 3. otrzymania oceny nieodpowiedniej z zachowania w klasyfikacji śródrocznej lub końcowo rocznej;
 4. gdy uczennica dopuści się: kradzieży, jakiejkolwiek formy przemocy, palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania lub posiadania narkotyków, zachowań obscenicznych, stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych osób, lekceważenia obowiązków szkolnych oraz nauczycieli
  i innych pracowników Szkoły;
 5. zachowania podważającego autorytet i renomę Szkoły, jej organów i pracowników;
 6. braku postępów w nauce wynikających z braku pracy uczennicy.
 1. Decyzję w sprawie skreślenia uczennicy z listy podejmuje Rada Pedagogiczna i Rada Zarządzająca Szkoły.


 2. Od powyższej decyzji rodzicom uczennicy przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania jej na piśmie.
 3. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 32

Szkoła posiada Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. Załącznik nr 1.

XII Postanowienia końcowe


§ 33

 1. O decyzji dotyczącej likwidacji Szkoły Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia rodziców, uczennice, Kuratora Oświaty, gminę, na terenie której znajduje się Szkoła najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce z końcem roku szkolnego.
 2. Statut Szkoły może być zmieniony przez Zarząd Stowarzyszenia, o czym powiadamia on Dyrektora Szkoły.
 3. O decyzjach w sprawie powierzenia i odwołania z funkcji Dyrektora i jego zastępców, zmian w Statucie, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia Kuratora Oświaty.


§ 34

 1. O decyzji zabrania dziecka ze Szkoły rodzice informują Dyrektora minimum dwamiesiące wcześniej.
 2. Koszt zniszczonych lub uszkodzonych celowo przez uczennicę mebli, pomocy naukowych, ścian itp. pokrywają rodzice w ciągu 2 tygodni od dnia ustalenia sprawcy oraz okoliczności zdarzenia.

§ 35

Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

_______________________ _______________________

Dyrektor Szkoły – Monika Mikuła Prezes Zarządu – Laurent Nal

__________________________

Członek Zarządu – Marcin Biełka