Program

Program wychowawczy Szkoły dla Dziewcząt Płomień Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Ważna rola rodziców:

Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości. Szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczennic, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów.

Wychowanie i wartości:

Wychowanie  młodego  człowieka  stanowi  integralną  część  pracy  każdego nauczyciela. Powinno się ono dokonywać w duchu personalizmu chrześcijańskiego, z poszanowaniem godności każdej z uczennic oraz ich rodzin. Dbałość  szkoły  o rozwój emocjonalny,  intelektualny,  społeczny, duchowy i zdrowotny  uczennic  ma na celu przygotowanie ich  do prawidłowego  funkcjonowania we współczesnym świecie.  Oprócz tego, zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie każdej z uczennic w system wartości, który pozwoli jej dokonywać dobrych wyborów. Nasza szkoła w swoich działaniach realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, a tworząc bogatą ofertę edukacyjną zaspokaja potrzeby uczennic oraz ich rodziców.

Cel naszego programu:

Celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest stworzenie
takiej szkoły, w której:

 panuje miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, oparta na wysokiej kulturze
osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, w której brak jest agresji, przemocy
i dyskryminacji;
 panują pozytywne relacje między uczennicami, a nauczycielkami, nauczycielkami
a rodzicami, a także pomiędzy samymi uczennicami,
 inicjowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
uwzględniając niesienie pomocy potrzebującym; 
 prowadzone są działania podejmujące problematykę zdrowotną i profilaktykę
uzależnień, 
 wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy
rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,
 inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
 uczennice zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje
zainteresowania, które przygotowują je do dalszego procesu kształcenia;
 nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą dziewczęta pracy na rzecz
środowiska, kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności;
 rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.